YAML dễ dùng để viết file cấu hình

YAML là định dạng file phổ biến .yaml hay .yml, thường dùng để viết file cấu hình cho phần mềm như Kubernetes, Ansible, SaltStack, Elasticsearch, ... Phổ biến tới mức ngày nay có hẳn nghề: "YAML engineer".

YAML được ưa chuộng để viết file cấu hình thay vì dùng JSON do các nhược điểm của JSON:

 • Khó sửa: thiếu/thừa dấu , hay nhầm dấu " với ' là hỏng ngay
 • Không hỗ trợ comment #ahuhu

Cú pháp YAML cơ bản khá dễ dàng tương đương với JSON, tên gọi khác nhau do JSON (JavaScript Object Notation) dùng tên của JavaScript:

object này chứa name tags với value là 1 array

{"my name": "FAMILUG",
 "age": 13,
 "tags": ["Python", "Linux"]}

mapping này chứa key tags với value là 1 sequence

my name: FAMILUG
age: 13
tags:
 - Python
 - Linux

Dừng lại ở đó, đủ dùng 10 năm.

YAML có nhiều tính năng

JSON chỉ dùng để biểu diễn dữ liệu, viết 1 là 1, viết 2 là 2, YAML có nhiều tính năng bất ngờ... như merge 2 mappings.

YAML anchor và YAML alias

Hai từ tiếng Anh này khá dễ đọc sai, phiên âm:

 • anchor /ˈæŋ.kɚ/
 • alias /ˈeɪ.li.əs/

http://yaml.org/spec/1.2.0/#id2565016

Anchor &NAME để ký hiệu vị trí của 1 giá trị, *NAME để chỉ tới (refer) nội dung của anchor. Khái niệm này tương tự con trỏ (pointer) trong các ngôn ngữ như C, C++, Go, Rust,...

NAME có thể là bất kỳ kí tự gì ngoài []{},:

from ruamel.yaml import YAML
yaml = YAML(typ='safe')

yaml.load(
  """first name: &F-n python
  second: *F-n"""
)
# {'first name': 'python', 'second': 'python'}

Ví dụ này dùng tên F-n làm anchor name.

YAML merge

YAML Merge << là một tính năng optional của bản 1.1, có thư viện có thể hỗ trợ, có thư viện thì không.

Specify one or more mappings to be merged with the current one.

yaml.load("""
d1: &head
 name: FAMILUG
 age: 18
d2: &body
 name: PyMi
 color: WhitePink
d3:
 <<: [*head, *body]
 """
)

Kết quả

{'d1': {'name': 'FAMILUG', 'age': 18},
 'd2': {'name': 'PyMi', 'color': 'WhitePink'},
 'd3': {'name': 'FAMILUG', 'color': 'WhitePink', 'age': 18}}

đáng chú ý rằng khác với Python dict update, value sau sẽ đè lên value trước nếu cùng key, thì YAML ngược lại, giá trị xuất hiện trước sẽ được dùng: name được lấy ở phần tử d1 FAMILUG chứ không phải từ d2.

Dùng trong thực tế

dockercompose file:

volumes:
db-data: &default-volume
driver: default
metrics: *default-volume

services:
first:
 image: my-image:latest
 environment: &env
  FOO: BAR
  ZOT: QUIX
second:
 image: another-image:latest
 environment:
  <<: *env
  YET_ANOTHER: VARIABLE

GitLabCI:

.default_scripts: &default_scripts
- ./default-script1.sh
- ./default-script2.sh

job1:
script:
 - *default_scripts
 - ./job-script.sh

Helm https://helm.sh/docs/chart_template_guide/yaml_techniques/

K8S kustomize https://github.com/kubernetes-sigs/kustomize/issues/3675

Tham khảo

Kết luận

YAML, không phải MarkUp Language, càng không phải là JSON.

Hết.

HVN at http://pymi.vn and https://www.familug.org.

Ủng hộ tác giả 🍺Published

Category

frontpage

Tags

Contact