Kubernetes vốn mang tiếng phức tạp, lằng nhằng, và không ai phải đối chuyện này... không phản đối nhưng vẫn sinh ra 1 phiên bản Kubernetes nhỏ nhẹ hơn có thể chạy trên cả thiết bị Raspberry Pi tí hon, đó là K3S.

K8S - 5 == K3S

Trang chủ: https://k3s.io/

The certified Kubernetes distribution built for IoT & Edge computing

K3S rất nhẹ, chỉ 1 binary < 80MB, chạy tốn ít tài nguyên:

root     842 5.8 12.8 1344004 514540 ?   Ssl 14:30  1:25 /usr/local/bin/k3s server

Ví dụ chạy trên máy ảo hết 500MB RAM và chiếm 5% CPU.

(đang chạy 2 pod 1 NGINX 1 redis).

Ngoài k3s, có nhiều sản phẩm khác tương tự như minikube, hay microk8s.

Cài đặt

curl -sfL https://get.k3s.io | sh -
# Check for Ready node, takes ~30 seconds
sudo k3s kubectl get node

ngay sau khi kết thúc câu lệnh trên, gõ xem cluster đang chạy:

# kubectl get nodes
NAME    STATUS  ROLES         AGE  VERSION
bullseye  Ready  control-plane,master  29m  v1.27.7+k3s2

k3s chạy cả master lẫn "worker" node trên cùng 1 máy, và vẫn nhẹ nhàng.

Tạo namespace

Tạo namespace mới cho quen, thay vì mãi dùng default:

# kubectl create namespace webdev
# kubectl get namespace
NAME       STATUS  AGE
default      Active  32m
kube-system    Active  32m
kube-public    Active  32m
kube-node-lease  Active  32m
webdev      Active  19m

Tạo alias viết cho ngắn

Thêm vào ~/.bashrc

alias k=kubectl

rồi gõ source ~/.bashrc Từ giờ gõ k thay vì kubectl

Tạo deployment, pod

Tạo 1 deploy (deployment) ghi ra file cache.yaml, deploy redis pods

k -n webdev create deploy --image=redis cache -o yaml --dry-run=client > cache.yaml

Người dùng k8s thường tạo các resource bằng kubectl create bởi không ai nhớ đống YAML thụt ra thụt vào kia có những gì.

Mở file này ra xem nội dung:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: cache
 name: cache
 namespace: webdev
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: cache
 strategy: {}
 template:
  metadata:
   creationTimestamp: null
   labels:
    app: cache
  spec:
   containers:
   - image: redis
    name: redis
    resources: {}
status: {}

Sửa gì nếu muốn, apply để tạo deployment:

# k apply -f cache.yaml

chờ một lúc gõ xem pod được tạo

# k -n webdev get pod
NAME          READY  STATUS  RESTARTS  AGE
cache-7cfdc6cc-zgvnm  1/1   Running  0     23m

Code python tương tác với Kubernetes qua thư viện client kubernetes

Thư viện chính thức được hỗ trợ: pip install kubernetes

Tạo file Kube config tại ~/.kube/config để làm file config mặc định. Do k3s không có file này, link đến file của k3s:

ln -s /etc/rancher/k3s/k3s.yaml ~/.kube/config

Bật Python lên và code:

# python3
Python 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44)
[GCC 10.2.1 20210110] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from kubernetes import config, client
>>> config.load_config()
>>> core = client.CoreV1Api()
>>> res = core.list_namespaced_pod(namespace="webdev", label_selector="app=cache")
>>> res.items[0].metadata.name
'cache-7cfdc6cc-zgvnm'
>>> res.items[0].spec
{'active_deadline_seconds': None,
 'affinity': None,
 'automount_service_account_token': None,
 'containers': [{'args': None,
 ...

Rất ngon lành, rất đơn giản.

Tham khảo

https://github.com/kubernetes-client/python/

Kết luận

k3s là một giải pháp tuyệt vời để nghịch chơi kubernetes trên máy local!

Hết.

HVN at http://pymi.vn and https://www.familug.org.

Ủng hộ tác giả 🍺Published

Category

frontpage

Tags

Contact