GDB là một debugger lâu đời có rất nhiều tính năng. Nó giống vim /emacs nhiều điểm:

 • nhiều tính năng nhưng mặc định thì không bật gì, khó dùng gdb_tui
 • cài thêm các tính năng vào sẽ ngon lành
 • việc cấu hình cũng cần phải học, nên có nhiều bản "distro" dùng sẵn.
 • sau hàng chục năm config chán chê, người dùng hardcore lại quay về 1 file config đơn giản.

GDB các bản mở rộng dễ dùng/tiện dụng hơn có:

Như vim có

Tương tự với emacs:

PS: tham khảo 2 phần trước:

PPS: nên đọc trên máy tính.

Tạo giao diện giống pwndbg/gef/peda

pwndbg

3 bản mở rộng này nhìn chung đều có giao diện giống nhau. Màn hình sẽ hiện "context" với 3 phần:

 • các register
 • disassembly code
 • stack

gdb lấy thông tin các register

Lệnh gdb info registers sẽ hiện thông tin của tất cả các register.

$ gdb ./a.out -q
Reading symbols from ./a.out...
(No debugging symbols found in ./a.out)
(gdb) start
Temporary breakpoint 1 at 0x1149
Starting program: /home/hvn/me/news/a.out

Temporary breakpoint 1, 0x0000555555555149 in main ()
(gdb) info registers
rax      0x555555555149   93824992235849
rbx      0x5555555551a0   93824992235936
rcx      0x5555555551a0   93824992235936
rdx      0x7fffffffe548   140737488348488
rsi      0x7fffffffe538   140737488348472
rdi      0x1         1
rbp      0x0         0x0
rsp      0x7fffffffe448   0x7fffffffe448
r8       0x0         0
r9       0x7ffff7fe0d60   140737354009952
r10      0x7         7
r11      0x2         2
r12      0x555555555060   93824992235616
r13      0x7fffffffe530   140737488348464
r14      0x0         0
r15      0x0         0
rip      0x555555555149   0x555555555149 <main>
eflags     0x246        [ PF ZF IF ]
cs       0x33        51
ss       0x2b        43
ds       0x0         0
es       0x0         0
fs       0x0         0
gs       0x0         0
(gdb)

Để lấy thông tin của 1 register cụ thể, ví dụ rsp, gõ info register rsp.

So với pwndbg

 RAX 0x555555555149 (main) ◂— endbr64
 RBX 0x5555555551a0 (__libc_csu_init) ◂— endbr64
 RCX 0x5555555551a0 (__libc_csu_init) ◂— endbr64
 RDX 0x7fffffffe488 —▸ 0x7fffffffe80a ◂— 'SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh'
 RDI 0x1
 RSI 0x7fffffffe478 —▸ 0x7fffffffe7f2 ◂— '/home/hvn/me/news/a.out'
 R8  0x0
 R9  0x7ffff7fe0d60 (_dl_fini) ◂— endbr64
 R10 0x7
 R11 0x2
 R12 0x555555555060 (_start) ◂— endbr64
 R13 0x7fffffffe470 ◂— 0x1
 R14 0x0
 R15 0x0
 RBP 0x0
 RSP 0x7fffffffe388 —▸ 0x7ffff7dd8083 (__libc_start_main+243) ◂— mov  edi, eax
 RIP 0x555555555149 (main) ◂— endbr64

Thứ tự có thay đổi 1 chút và chỉ hiển thị tới RIP.

so với gef:

$rax  : 0x0000555555555149 → <main+0> endbr64
$rbx  : 0x00005555555551a0 → <__libc_csu_init+0> endbr64
$rcx  : 0x00005555555551a0 → <__libc_csu_init+0> endbr64
$rdx  : 0x00007fffffffe488 → 0x00007fffffffe80a → "SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh"
$rsp  : 0x00007fffffffe388 → 0x00007ffff7dd8083 → <__libc_start_main+243> mov edi, eax
$rbp  : 0x0
$rsi  : 0x00007fffffffe478 → 0x00007fffffffe7f2 → "/home/hvn/me/news/a.out"
$rdi  : 0x1
$rip  : 0x0000555555555149 → <main+0> endbr64
$r8  : 0x0
$r9  : 0x00007ffff7fe0d60 → <_dl_fini+0> endbr64
$r10  : 0x7
$r11  : 0x2
$r12  : 0x0000555555555060 → <_start+0> endbr64
$r13  : 0x00007fffffffe470 → 0x0000000000000001
$r14  : 0x0
$r15  : 0x0
$eflags: [ZERO carry PARITY adjust sign trap INTERRUPT direction overflow resume virtualx86 identification]
$cs: 0x33 $ss: 0x2b $ds: 0x00 $es: 0x00 $fs: 0x00 $gs: 0x00

Hiện đủ các registers.

Cả 2 phiên bản này đều có giá trị thứ 2 là tên function nếu có thể tìm được.

Có thể sử dụng lệnh x để thu được kết quả tương tự:

(gdb) x $rax
0x555555555149 <main>: 0xfa1e0ff3
(gdb) x $rbx
0x5555555551a0 <__libc_csu_init>:  0xfa1e0ff3

dùng x/i để "examine instruction" tại đó:

(gdb) x/i $rax
=> 0x555555555149 <main>:  endbr64

Viết câu lệnh context chạy info registers rồi lặp qua các register chạy x/i sẽ thu được kết quả như pwndbg/gef.

  def invoke(self, arg, from_tty):
    for line in self.run_command("info registers").splitlines():
      if not line.startswith("r"):
        continue
      register, _address, *contents = line.split()
      r = self.run_command(f"x/i ${register}").strip(" =>\n")
      if '<' in r and '>' in r:
        print("{:<15}{}".format(register, r))
      else:
        print(line)
(gdb) context
rax      0x555555555149 <main>:  endbr64
rbx      0x5555555551a0 <__libc_csu_init>:  endbr64
rcx      0x5555555551a0 <__libc_csu_init>:  endbr64
rdx      0x7fffffffe548   140737488348488
rsi      0x7fffffffe538   140737488348472
rdi      0x1         1
rbp      0x0         0x0
rsp      0x7fffffffe448   0x7fffffffe448
r8       0x0         0
r9       0x7ffff7fe0d60 <_dl_fini>:  endbr64
r10      0x7         7
r11      0x2         2
r12      0x555555555060 <_start>: endbr64
r13      0x7fffffffe530   140737488348464
r14      0x0         0
r15      0x0         0
rip      0x555555555149 <main>:  endbr64

gdb disassemble code

Hiển thị các instruction tương ứng trước và sau vị trí "hiện tại". Trên kiến trúc x86, đó là register rip (register instruction pointer), trên kiến trúc khác có thể là register khác, vậy nên GDB dùng tên chung pc (program counter) để thay tương ứng cho từng kiến trúc.

Phần này có tên là DISASM hoặc CODE

  0x555555555149 <main>    endbr64
  0x55555555514d <main+4>   push  rbp
  0x55555555514e <main+5>   mov  rbp, rsp
  0x555555555151 <main+8>   sub  rsp, 0x20
  0x555555555155 <main+12>  mov  dword ptr [rbp - 0x14], edi
 0x555555555158 <main+15>  mov  qword ptr [rbp - 0x20], rsi
  0x55555555515c <main+19>  mov  dword ptr [rbp - 0xc], 5
  0x555555555163 <main+26>  mov  dword ptr [rbp - 8], 7
  0x55555555516a <main+33>  mov  edx, dword ptr [rbp - 0xc]
  0x55555555516d <main+36>  mov  eax, dword ptr [rbp - 8]
  0x555555555170 <main+39>  add  eax, edx

Ta có thể lấy vị trí của $pc rồi in ra vài instruction trước và sau $pc, sử dụng lệnh x/10i $pc.

(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) start
Temporary breakpoint 1 at 0x1161
Starting program: /home/hvn/me/news/main

Temporary breakpoint 1, 0x0000555555555161 in main ()
(gdb) x/10i $pc
=> 0x555555555161 <main>:  endbr64
  0x555555555165 <main+4>: push  rbp
  0x555555555166 <main+5>: mov  rbp,rsp
  0x555555555169 <main+8>: sub  rsp,0x20
  0x55555555516d <main+12>:  mov  DWORD PTR [rbp-0x14],edi
  0x555555555170 <main+15>:  mov  QWORD PTR [rbp-0x20],rsi
  0x555555555174 <main+19>:  mov  DWORD PTR [rbp-0xc],0x5
  0x55555555517b <main+26>:  mov  DWORD PTR [rbp-0x8],0x7
  0x555555555182 <main+33>:  mov  edx,DWORD PTR [rbp-0x8]
  0x555555555185 <main+36>:  mov  eax,DWORD PTR [rbp-0xc]

Khi binary không chứa debug_info (compile -g) như khi dev, không có sourcecode để gdb xem next - dòng code tiếp theo ứng với địa chỉ nào, ta phải tự đặt breakpoint tại địa chỉ rồi continue chạy tiếp:

(gdb) b *0x555555555182
Breakpoint 2 at 0x555555555182
(gdb) c
Continuing.

Breakpoint 2, 0x0000555555555182 in main ()
(gdb) x/10i $pc
=> 0x555555555182 <main+33>:  mov  edx,DWORD PTR [rbp-0x8]
  0x555555555185 <main+36>:  mov  eax,DWORD PTR [rbp-0xc]
  0x555555555188 <main+39>:  mov  esi,edx
  0x55555555518a <main+41>:  mov  edi,eax
  0x55555555518c <main+43>:  call  0x555555555149 <sum>
  0x555555555191 <main+48>:  mov  DWORD PTR [rbp-0x4],eax
  0x555555555194 <main+51>:  mov  eax,DWORD PTR [rbp-0x4]
  0x555555555197 <main+54>:  mov  esi,eax
  0x555555555199 <main+56>:  lea  rdi,[rip+0xe64]    # 0x555555556004
  0x5555555551a0 <main+63>:  mov  eax,0x0
(gdb)

Để in ra trước $pc, cần thực hiện 1 chút tính toán để tìm kiếm địa chỉ hợp lệ rồi in ra từ địa chỉ đó thay vì $pc, ví dụ ở đây sau khi tính được ra địa chỉ là $pc-21, ta có:

(gdb) x/10i ($pc-21)
  0x55555555516d <main+12>:  mov  DWORD PTR [rbp-0x14],edi
  0x555555555170 <main+15>:  mov  QWORD PTR [rbp-0x20],rsi
  0x555555555174 <main+19>:  mov  DWORD PTR [rbp-0xc],0x5
  0x55555555517b <main+26>:  mov  DWORD PTR [rbp-0x8],0x7
=> 0x555555555182 <main+33>:  mov  edx,DWORD PTR [rbp-0x8]
  0x555555555185 <main+36>:  mov  eax,DWORD PTR [rbp-0xc]
  0x555555555188 <main+39>:  mov  esi,edx
  0x55555555518a <main+41>:  mov  edi,eax
  0x55555555518c <main+43>:  call  0x555555555149 <sum>
  0x555555555191 <main+48>:  mov  DWORD PTR [rbp-0x4],eax

Ở đây, để đơn giản sẽ tạm bỏ qua tính toán và chỉ in từ $pc trở đi:

Code python để in ra phần DISASM:

    print(self.run_command("x/10i $pc"))

gdb hiển thị stack

Hiển thị stack là hiển thị giá trị của các địa chỉ từ $rsp (register stack pointer) tới $rbp (register base pointer):

pwndbg:

00:0000│ rsp 0x7fffffffe358 —▸ 0x555555555191 (main+48) ◂— mov  dword ptr [rbp - 4], eax
01:0008│   0x7fffffffe360 —▸ 0x7fffffffe478 —▸ 0x7fffffffe7f5 ◂— '/home/hvn/me/news/main'
02:0010│   0x7fffffffe368 ◂— 0x155555060
03:0018│   0x7fffffffe370 ◂— 0x5ffffe470
04:0020│   0x7fffffffe378 ◂— 0x7
05:0028│ rbp 0x7fffffffe380 ◂— 0x0
06:0030│   0x7fffffffe388 —▸ 0x7ffff7dd8083 (__libc_start_main+243) ◂— mov  edi, eax
07:0038│   0x7fffffffe390 —▸ 0x7ffff7ffc620 (_rtld_global_ro) ◂— 0x50f4a00000000
(gdb) print ($rbp-$rsp)
$4 = 40

Cách nhau 40 bytes, chia cho 4 được 10 "word" (1 word = 4 bytes)

(gdb) x/10w $rsp
0x7fffffffe358: 0x55555191 0x00005555 0xffffe478 0x00007fff
0x7fffffffe368: 0x55555060 0x00000001 0xffffe470 0x00000005
0x7fffffffe378: 0x00000007 0x00000000

Code Python:

    word_to_print = int(self.run_command("print ($rbp -$rsp)/4").split()[-1])
    print(self.run_command(f"x/{word_to_print}w $rsp"))

Hiện context sau mỗi câu lệnh gdb

GDB có "hook" để tự chạy mỗi câu lệnh trước/sau một hành động. hook-stop sẽ chạy trước mỗi câu lẹnh.

Thêm code Python:

gdb.execute("""define hook-stop
context
end""")

Kết quả

(gdb) b *0x555555555182
Breakpoint 2 at 0x555555555182
(gdb) c
Continuing.
rax      0x555555555161 <main>:  endbr64
rbx      0x5555555551c0 <__libc_csu_init>:  endbr64
rcx      0x5555555551c0 <__libc_csu_init>:  endbr64
rdx      0x7fffffffe548   140737488348488
rsi      0x7fffffffe538   140737488348472
rdi      0x1         1
rbp      0x7fffffffe440   0x7fffffffe440
rsp      0x7fffffffe420   0x7fffffffe420
r8       0x0         0
r9       0x7ffff7fe0d60 <_dl_fini>:  endbr64
r10      0x7         7
r11      0x2         2
r12      0x555555555060 <_start>: endbr64
r13      0x7fffffffe530   140737488348464
r14      0x0         0
r15      0x0         0
rip      0x555555555182 <main+33>:  mov  -0x8(%rbp),%edx
====================DISASM====================
=> 0x555555555182 <main+33>:  mov  -0x8(%rbp),%edx
  0x555555555185 <main+36>:  mov  -0xc(%rbp),%eax
  0x555555555188 <main+39>:  mov  %edx,%esi
  0x55555555518a <main+41>:  mov  %eax,%edi
  0x55555555518c <main+43>:  callq 0x555555555149 <sum>
  0x555555555191 <main+48>:  mov  %eax,-0x4(%rbp)
  0x555555555194 <main+51>:  mov  -0x4(%rbp),%eax
  0x555555555197 <main+54>:  mov  %eax,%esi
  0x555555555199 <main+56>:  lea  0xe64(%rip),%rdi    # 0x555555556004
  0x5555555551a0 <main+63>:  mov  $0x0,%eax

====================STACK====================
0x7fffffffe420: 0xffffe538 0x00007fff 0x55555060 0x00000001
0x7fffffffe430: 0xffffe530 0x00000005 0x00000007 0x00000000

Tô màu mè, format đẹp lại là có một phiên bản gdb do chính tay bạn làm ra.

Code at https://github.com/hvnsweeting/hgdb/blob/v0.1/hgdb.py

Kết luận

Python được dùng phổ biến để mở rộng tính năng cho các phần mềm khác (blender, calibre, ...)

Với sự có mặt của Python (và Guile), gdb đã cho phép mình tự biến hóa thành những sản phẩm đầy tiện lợi sang xịn mịn nhờ cồng đồng.

Và bạn cũng có thể tự làm agdb bgdb ... hgdb hay ... zgdb cho chính mình.

Hết.

HVN at https://pymi.vn and https://www.familug.org.

Ủng hộ tác giả 🍺Published

Category

frontpage

Tags

Contact