Trên MacOS, nếu một trang web nội bộ khi vào bằng Chrome thì bình thường, còn Firefox báo private certificate authorities không hợp lệ (CA không hợp lệ), tại sao?

Mặc định không giống nhau

Chrome (119) mặc định lấy CA từ Apple keystore, và Macbook được cài sẵn các CA của công ty.

Firefox mặc định set

security.enterprise_roots.enabled = false

cần vào trang about:config rồi tìm và set option này thành 1.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/setting-certificate-authorities-firefox

Hết.

HVN at http://pymi.vn and https://www.familug.org.

Ủng hộ tác giả 🍺Published

Category

frontpage

Tags

Contact