Người dùng Linux hẳn đều biết dùng lệnh ps -ef hay top để xem các "chương trình" đang chạy. Chương trình trên Linux thường ám chỉ 1 (vài) process đang chạy, mỗi process được gắn số ProcessID (PID).

Một process có thể chạy nhiều OS thread, để xem số lượng thread (NLWP) hay thread ID (LWP), thêm option -L

Xem thread với ps

$ ps -efL | grep python3
# Dòng này được thêm vào cho dễ hiểu
UID     PID  PPID   LWP C NLWP STIME TTY     TIME CMD
--------------------------------------------------------------------------------
hvn     3818  1585  3818 0  2 21:28 pts/0  00:00:00 python3 main.py
hvn     3818  1585  3819 0  2 21:28 pts/0  00:00:00 python3 main.py

PID là 3818, 2 thread ID lần lượt là 3818 và 3819.

Code Python3

import time
from threading import Thread

class MyThread(Thread):
  def run(self):
    while True:
      time.sleep(2)
      print("running")

t = MyThread()
t.start()

t.join()

Xem thread với top

Trong top, bấm chữ H (hoa) để hiển thị thread, cột PID lúc này sẽ hiển thị threadID.

$ top -Hbn1 | grep python3
  PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
  3979 hvn    20  0  87912 10232  4900 S  0.0  0.1  0:00.05 python3
  3980 hvn    20  0  87912 10232  4900 S  0.0  0.1  0:00.00 python3
$ ps -efL | grep python3
UID     PID  PPID   LWP C NLWP STIME TTY     TIME CMD
hvn     3979  1585  3979 0  2 21:35 pts/0  00:00:00 python3 main.py
hvn     3979  1585  3980 0  2 21:35 pts/0  00:00:00 python3 main.py

Tham khảo

 • man top
   -H :Threads-mode operation Instructs top to display individual threads.
   Without this command-line option a summation of all threads in each
   process is shown. Later this can be changed with the `H' interactive
   command.
 • man ps
    -f   Do full-format listing. This option can be combined with many
    other UNIX-style options to add additional columns. It also causes the
    command arguments to be printed. When used with -L, the NLWP (number of
        threads) and LWP (thread ID) columns will be added. See the c
    option, the format keyword args, and the format keyword comm.

Kết luận

Có thể nhìn tận mắt thread đang chạy với ps và top.

Hết.

HVN at http://pymi.vn and https://www.familug.org.

Ủng hộ tác giả 🍺Published

Category

frontpage

Tags

Contact