Theo go tour

An interface type is defined as a set of method signatures. A value of interface type can hold any value that implements those methods.

Một kiểu interface định nghĩa một bộ các method. Một giá trị kiểu interface có thể chứa bất kỳ giá trị nào có đủ các method trong interface.

The interface type that specifies zero methods is known as the empty interface: An empty interface may hold values of any type. (Every type implements at least zero methods.)

Một kiểu interface không chỉ định method nào được gọi là empty interface: interface{} Một empty interface có thể chứa giá trị của bất kỳ kiểu nào.

any trong Go là gì

Từ Go phiên bản 1.18 giới thiệu cách viết khác cho interface{} là: any.

any Photo by Andrew Wulf on Unsplash

function nhận any, nhận mọi giá trị

package main

import "fmt"

func doThing(x any) {
  fmt.Print(x)
}

func main() {
  n := 5
  doThing(n)

  s := "hello"
  doThing(s)
}

function doThing nhận đầu vào kiểu any, và nó có thể gọi với mọi giá trị, n kiểu int, hay s kiểu string.

Ai viết function nhận vào kiểu any? fmt.Print là 1 ví dụ.

func Println(a ...any) (n int, err error)

function nhận []any không nhận []int

Dễ suy luận rằng 1 slice của int là []int, thì 1 function nhận []any sẽ nhận []int? Không! Code sau đây compile với error:

package main

import "fmt"

func doManyThing(xs []any) {
  for _, x := range xs {
    fmt.Printf("%s\n", x)
  }
}

func main() {
  xs := []int{1, 2, 3}
  doManyThing(xs)
}
./any.go:19:14: cannot use xs (variable of type []int) as []any value in argument to doManyThing

Muốn dùng xs làm đầu vào cho doManyThing, phải convert nó thành []any bằng 1 vòng lặp for:

xs := []int{1, 2, 3}
anyxs := make([]interface{}, len(xs))
for i, v := range xs {
  anyxs[i] = v
}

doManyThing(anyxs)

Bất ngờ chưa? đây cũng là 1 câu hỏi trong FAQ của Go, tất nhiên, vì có nhiều người hỏi quá: https://go.dev/doc/faq#convert_slice_of_interface

Q: Can I convert a []T to an []interface{}?

A: Not directly. It is disallowed by the language specification because the two
types do not have the same representation in memory. It is necessary to copy
the elements individually to the destination slice. `

Cơ mà... any thì lại chứa được []int.

Kết luận

Go thật bất ngờ.

Hết.

HVN at http://pymi.vn and https://www.familug.org.

Ủng hộ tác giả 🍺Published

Category

frontpage

Tags

Contact