Kiểu set chỉ chứa mỗi phần tử 1 lần duy nhất, loại bỏ các phần tử trùng lặp. Ví dụ sau chỉ thấy có 1 số 1.

HashSet - kiểu dữ liệu set

Rust có sẵn kiểu set có tên HashSet, cần phải import từ thư viện "collections"

use std::collections::HashSet;
pub fn main() {
  let mut s = HashSet::new();
  s.insert(1);
  s.insert(2);
  s.insert(3);
  s.insert(1);
  dbg!(&s);
}

//[src/main.rs:8] &s = {
//  2,
//  1,
//  3,
//}

Kiểu set không có thứ tự của các phần tử, kết quả print có thể khác ví dụ trên và khác ở mỗi lần chạy code.

Tạo set từ vector, iterator

let cs = "abcddcba".chars();
let s1: HashSet<char> = HashSet::from_iter(cs);
dbg!(s1);

// s1 = {
//  'd',
//  'a',
//  'c',
//  'b',
//}

let v = vec![1, 2, 3, 1];
let s2: HashSet<i64> = HashSet::from_iter(v);
dbg!(s2);

// s2 = {
//  3,
//  1,
//  2,
//}

HashSet có đủ mọi method cho set

Như Python, Rust HashSet có đủ các method

 • union (Python |)
 • difference (Python -)
 • contains (Python >)
 • intersection (Python &)
 • symmetric_difference (Python ^)
let s2: HashSet<i64> = HashSet::from_iter(vec![1, 2, 3, 1]);
let s3: HashSet<i64> = HashSet::from_iter(vec![2, 3, 5]);

// pub fn symmetric_difference<'a>(&'a self, other: &'a HashSet<T, S>) -> SymmetricDifference<'a, T, S>
// s2.symmetric_difference(&s3) = [
//  1,
//  5,
//]

Tạo vector từ HashSet

let v = Vec::from_iter(s3);
dbg!(&v);
// &v = [
//  5,
//  2,
//  3,
//]

Kết luận

Rust tuy gõ type dài hơn một chút, nhưng vẫn có set tiện như Python. Ngôn ngữ nào không có kiểu set builtin? Go!

Ủng hộ tác giả 🍺Published

Category

frontpage

Tags

Contact