Loạt bài viết giới thiệu các khái niệm trong Rust. Không quá chi tiết, đa phần ngắn gọn, mục tiêu trong 24 ngày.

PS: Là note khi giải https://adventofcode.com

Cài đặt & chạy code

Tham khảo https://pp.pymi.vn/article/aoc2021/

Bài viết sử dụng Rust 2021.

String, &str

Rust có 2 kiểu string thường dùng là str và String.

str - string slice

str còn được gọi là string slice, thường được dùng ở dạng "borrowed" &str. Kiểu của các string khi viết trực tiếp vào code (literal string) là &str. str dùng double quote " để bao quanh nội dung:

let s: &str = "Hello, world!";

String

String là một UTF-8 string có thể thay đổi.

A UTF-8–encoded, growable string.

String làm chủ sở hữu giá trị của nó nên còn gọi là owned string - trái với &strborrowed (đi mượn).

let s: String = String::from("Hello, world!");
dbg!(s);
// [src/main.rs:6] s = "Hello, world!"

Thêm (append) vào String với push(char) hay push_str(&str).

let mut res: String = String::from("Hello, world!");
res.push('\t');
res.push_str("How are you?");
// [src/main.rs:10] res = "Hello, world!\tHow are you?"

String vs &str

String&str có nhiều method giống nhau: starts_with, ends_with, split, replace, is_digit...

Sự khác biệt chủ yếu ở mục đích sử dụng:

 • Dùng String khi tạo string mới hay nội dung string thay đổi.
 • Dùng &str khi nội dung string cố định, không mới.

Method replace cho thấy sự khác biệt này:

pub fn replace<'a, P>(&'a self, from: P, to: &str) -> String
where
  P: Pattern<'a>,

"a b c a".replace("a", "d") trả về 1 String. Có thể hiểu rằng do Rust cần cấp phát bộ nhớ để tạo ra 1 String có nội dung mới, nên đây là kiểu String thay vì &str.

Đọc nội dùng 1 file cũng trả về String:

let contents = std::fs::read_to_string("/etc/passwd").unwrap();
pub fn read_to_string<P>(path: P) -> io::Result<String>
where
  P: AsRef<Path>,

Dùng "abc".to_string() để biến &str thành String, ngược lại String::from("abc").as_str() để biến String thành &str.

Split

"a-b-c".split("-") trả về một Split struct, hay full name std::str::Split chứ không phải 1 vector Vec<&str>.

pub fn split<'a, P>(&'a self, pat: P) -> Split<'a, P>
where
  P: Pattern<'a>,

Split implement Iterator trait (hay nói như Python: list là 1 iterable, có method __iter__)

nên có thể duyệt qua từng phần tử của kết quả, mỗi phần tử là 1 &str cho dù s&str hay String:

let sp: std::str::Split<&str> = "bacadae".split("a");
for p in sp {
 dbg!(p);
}
let s = String::from("bacadae");
for p in s.split("a") {
 dbg!(p);
}
//[src/main.rs:16] p = "b"
//[src/main.rs:16] p = "c"
//[src/main.rs:16] p = "d"
//[src/main.rs:16] p = "e"

filter method trả về 1 Filter

let s = String::from("bacadae");
// Filter<Split<&str>, |&&str| -> bool>
let ps = s.split("a").filter(|&s| s > "c");
for r in ps {
 dbg!(r); // r là &str
}
// [src/main.rs:17] r = "d"
// [src/main.rs:17] r = "e"

Để thu được Vec<&str> dùng collect():

let s = " a b\tc\nd  ";
// pub fn split_whitespace(&self) -> SplitWhitespace<'_>
let parts: Vec<&str> = s.split_whitespace().collect();
dbg!(parts);
// [src/main.rs:19] parts = [
//   "a",
//   "b",
//   "c",
//   "d",
// ]

char - character

char là một ký tự, hay chính xác hơn là 1 Unicode scalar value, dùng single quote ' để bao quanh 2 bên char.

let c: char = '\u{1b0}'; // ư
let c2 = 'a';

Biến vector char thành String với collect:

let v = vec!['a', 'b', 'c'];
let s: String = v.iter().collect();

Kết luận

Khi nội dung string được tạo mới, hoặc thay đổi, dùng String, khi nội dung cố định, không mới, dùng &str.

Ủng hộ tác giả 🍺Published

Category

frontpage

Tags

Contact